Welcome to Janjevo through the eyes of its children.

"Hello Janjevo" was a photographic project created by young people aged 7 to 15 living in the town of Janjevo. The children were Roma and Albanian and the activity was supported by the volunteers and staff of The Ideas Partnership as part of their weekly educational activities in Janjevo.

The overall aim of the photography project was simple: each participant was given a camera, some basic training on how to use it and then the freedom to explore, experiment and express their creativity by taking photos to represent their town. The project provided a exciting and memorable experience for the young people as most of them had never used a camera before. It also gave them a chance to showcase the community from their unique perspective, to the rest of the world.

This site is dedicated to exhibiting the best photographs taken by the children.

Janjevo is a small town with a high potential for tourism, as can be seen in these pictures captured by its young inhabitants. The Ideas Partnership is currently working on a project establishing a tourist information centre, training guides and supporting guesthouses to be opened to build the economy of this beautiful and historic town. We hope that through the photographs and the tourist opportunities which now exist, more and more people will come to say 'hello' to Janjevo

<< Return


"Hello Janjevo" është një projekt i fotografive i realizuar nga fëmijë të moshave 7 deri në 15 vjeç, të cilët jetojnë në qytezën e Janjevës. Këta fëmijë janë të komuniteteve Rom dhe Shqiptar dhe aktiviteti është mbështetur nga vullnetarët dhe stafi i The Ideas Partnership, si pjesë e aktiviteteve të përjavshme edukative në Janjevë.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti fotografik ishte i thjeshtë: secilit pjesëmarrës do t'i jepej një aparat fotografik, disa udhëzime bazë se si të përdoret dhe lirinë për të eksploruar, eksperimentuar dhe shprehur kreativitetin e tyre duke bërë fotografi që përfaqësojnë qytezën e tyre. Projekti ka qenë një eksperiencë e paharrueshme për këta fëmijë, pasi që shumica prej tyre nuk kanë përdorur një aparat fotografik më parë. Gjithashtu, kjo ishte një mundësi shumë e mirë për ta për t'ia prezentuar botës komunitetin e tyre nga perspektiva e tyre unike.

Kjo webfaqe i është dedikuar ekspozimit të fotografive më të mira të bëra nga fëmijët.

Janjeva është një qytezë me potencial të madh për turizëm, siç mund të shihet edhe nga këto fotografi të bëra nga fëmijët. Momentalisht, The Ideas Partnership është duke e implementuar një projekt për hapjen e qendrës informative për turizëm, trajnimin e udhërrëfyesve dhe duke mbështetur hapjen e bujtinave, të cilat do të kontribuonin në fuqizimin e ekonomisë së kësaj qyteze të bukur dhe me histori të pasur. Shpresojmë se përmes këtyre fotografive dhe mundësive turistike sa më shumë njerëz do të vijnë t'i thonë 'hello' Janjevës.

<< Return


"Hello Janjevo" je bio fotografski projekat kreiran od strane omladine izmedju 7 i 15 godina koji zive u malom gradicu Janjevu.Djeca su bila Romske i Albanske nacionalnosti,dok su aktivnosti bile podrzane od strane voluntera i stafa NVO"The Ideas Partnership" kao dio sedmicnih edukativnih aktivnosti u Janjevu.

Glavni cilj projekta je bio veoma jednostavan:svakom ucesniku je dat fotoaparat,osnovna uputstva koriscenja i sloboda istrazivanja,eksperimenata na nacin kako bi izrazili svoju kreativnost fotografisanjem i na taj nacin predstavili svoj grad. Projekat je pruzio veliko uzbudjenje i nezaboravno iskustvo za mlade ljude od kojih većina nikada prije nisu koristili fotoaparat. On im je takodjer dao priliku da predstave zajednice u kojima zive iz svojih jedinstvenih perspektiva,u ocima ostatka svijeta.

Ovaj website je posvecen izlaganju najboljih fotografija koje su djeca uslikala.

Janjevo je mali grad sa velikim potencijalom za razvijanje ruralnog turizma, kao sto mozete vidjeti na slikama uradjenih od strane svojih mladih stanovnika. The Ideas Partnership trenutno radi na projektu uspostavljanja turistickog informativnog centra, obuku vodiča ,podrske i namjestanja kucica za akomocaiju turista na nacin izgradnje ekonomije ovog lijepog i historiskog grada. Nadamo se da kroz fotografije i turističke mogućnosti koje sada postoje, sve više i više ljudi će dolaziti da kažu 'zdravo' Janjevu.

<< Return